CHUỒNG LỢN. Chuồng cho lợn

CHUỒNG LỢN. Chuồng cho lợn ()
CHUỒNG LỢN. Chuồng cho lợn (Gestation cage) CHUỒNG LỢN. Chuồng cho lợn (Gestation cage) CHUỒNG LỢN. Chuồng cho lợn (Gestation cage)

Mã. 4008SPDA1SO / 4008CPDA1CO

Thời gian mang thai boxe làm bằng o20 sắt rắn và Ø16 mm.
Lựa chọn được mạ kẽm nóng, tùy chọn bản lề cửa trước và cửa sau và / hoặc pin.
Và boxe giỏ rắn liftable làm bằng o20 sắt rắn và Ø14 mm. Lựa chọn mạ kẽm nhúng nóng và cửa trước.
Tham khảo ý kiến các biện pháp.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin