Dừng cảm biến

Dừng cảm biến (Limit switch KODEL-1)
Dừng cảm biến (Limit switch KODEL-2) Dừng cảm biến (Limit switch KODEL-3) Dừng cảm biến (Limit switch KODEL-4)

Mã. 1570 / 1571 / 1572 / 1573

Dừng cảm biến:
- Thất nghiệp với sensor nhà (KODEL 1)
- Thất nghiệp nhà không sensor (KODEL 2)
- Dừng các sensor ống (KODEL 3)
- Sensor shutdown with box (KODEL 4)

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin