Yêu cầu thông tin Phân phối thức ăn chăn nuôi lợn nái

DỮ LIỆU HÓA

DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Theo quy định của Luật 15/1999 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, EUROGAN, bạn biết rằng dữ liệu của bạn sẽ được bao gồm trong các tập tin dữ liệu cá nhân mà là trách nhiệm và có mục đích là truyền thông.

Gửi biểu mẫu này rõ ràng cho phép EUROGAN. Để xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho các mục đích mô tả.